วัดภูถ้ำพระ

ตั้งอยู่บ้านนาแกน้อย ห่างจากอำเภอนาแก ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ปราสาททอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เดิมเป็นวัดที่ประอาจารย์มั่น
ภูริทัตตะเภระ ใช้เป็นปฏิบัติธุดงค์กรรมฐาน

BACK