เปิดใจ.....น้องใหม่

โดย...สมศักดิ์ ชัยตรัยภพ สนพท.1078

พวกเราสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม ดีใจกันทั่วหน้า เพราะหนังสือพิมพ์ที่จะพิมพ์ออกสู่สายตา พี่น้องชาวนครพนม เป็นหนังสือพิมพ์ของสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม "เป็นฉบับปฐมฤกษ์" ที่มีคุณ สมชาติ ไชยศิลป์ เป็นบรรณาธิการ และ ประธาน-กรรมการ อีกหลายท่านช่วยกันบรรจุเนื้อหา สาร-สาาระ ในเล่มได้เต็มอย่างแน่นอน พร้อมกับขอเชิญชวนทุกท่านติดต่อเป็นสมาชิก ของหนังสือพิมพ์ "ตะวันนิวส์" ที่สมาคมนักข่าวนครพนมได้เลย..โทร.042-522949..ครับ

"หนังสือพิมพ์" เป็นสื่อสารมวลชนแขนงเดียวที่มีภารกิจ และหลักการอันสอดคล้องกับปฏิญญาสากล สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และปฏิญญาว่าด้วยหน้าที่พื้นฐานของรัฐบาล และประชาชนแห่งภูมิภาคอาเซียน

ดังนั้น ! ไม่ว่ากิจการหนังสือพิมพ์ จะถูกควบคุมด้วยอำนาจรัฐโดยมาตรใด ๆ ก็ตาม หนังสือพิมพ์จักต้องยืนหยัดในหลักการ และภารกิจในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์และสวัสดิภาพสังคมโดยส่วนรวม ทั้งนี้ โดยหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นสถาบันสาธารณะของประชาชนโดยแท้จริง ในการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โดยภารกิจและหลักการของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวแล้ว หนังสือพิมพ์จึงควรจะเป็นกิจการ ที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงของกิจการหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมาจนถึงกระทั่งปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีสถาบันใดในโลก จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ อย่างเป็นระบบและครบวงจรอันเป็นแนวคิดได้เลย...

อนึ่ง โดยที่โครงการผู้สื่อข่าวชุมชน ได้ดำเนินการตามหลักปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จึงได้ผนวกปฏิญญาทั้งสองไว้ในหลักการหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นการย้ำเตือนกระตุ้น เร้ามโนธรรมสำนึกและศักยภาพภูมิพุทธิปัญญาชนในแนวทางที่พึงประสงค์ ให้จงได้ กว่าเราจะมีหนังสือพิมพ์ได้อ่านกันอย่างหลากหลาย เช่นทุกวันนี้ วงการหนังสือพิมพ์ได้ผ่านวันเวลาของประสบการณ์ และพัฒนาตัวเองมาแล้วอันยาวนาน ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหาสาระ วิธีการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไป โดยเฉพาะในเมืองไทยเรา หนังสือพิมพ์ ได้มีอายุยืนยาวมากกว่าศตวรรษ ว่ากันตั้งแต่หนังสือพิมพ์ครั้งแรก ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2387 "โดย หมอรัดเล (DAN BEACH BRADLEY)" ชื้อว่า หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ (BANGKOK RECORDOR) ซึ่งออกมาในรูปของ "หนังสือข่าว" เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยความประสงค์เพื่อประกาศข่าวการเดินเรือ ในการขนส่งสินค้า ครับเราก็มารับรู้การกำเนิดของหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของเมืองไทยแล้ว อย่าลืมโทรสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันได้เลยครับขอบคุณครับ...

สำหรับฉบับต่อไป.....ผมจะนำเอา แนวคิดและแนวถนัดของผม ตามที่ได้เล่าเรียนมาเขียนในคอลัมน์โรครถ ณ "ตะวันนิวส์" แห่งนี้และที่นี่ตลอดไป กรุณาพบกันในฉบับหน้าครับ !

กลับหน้า1