เพื่อนเกษตรกร

รุ่งอรุณ...ควบคุม

ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อชีวิต

1.1 เกิดเป็นดินนั้นแสนยาก

เมื่อเป็นเด็กครูสอนว่า โลกเกิดจากลูกไฟดวงใหญ่ที่เย็นลง แต่ ครูไม่ได้สอนว่า ดินบนโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

กล่าวกันว่าเกิดเป็นหญิงนั้นแสนยาก แต่กว่าจะเกิดเป็นดินได้นั้นยากกว่าหลายเท่า เพราะกว่าจะเกิดเป็นดินนั้นต้องใช้เวลาหลายสิบล้านปี เพื่อการผุพังสลายตังของหิน ของอินทรีย์วัตถุ ซากพืช ซากสัตว์ โดยอิทธิพลของแดด ลม และฝนอย่างต่อเนื่อง คลุกเคล้ากันโดยกระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพ จนในที่สุดเกิดเป็นดินห่อหุ้มผิวโลกอยู่เป็นชั้นบาง ๆ อันเป็นแหล่งต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

1.2 ดินพรหมจรรย์

ดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะปกคลุมไปด้วยพืชและป่าไม้ มีการก่อตัวเป็น 2 ชั้น คือดินชั้นบน และดินชั้นล่าง

ดินชั้นบนจะมีอินทรีย์วัตถุอยู่มาก ร่วนซุย ดินชั้นล่างมีอินทรีย์วัตถุน้อย แน่นทึบ

ดินภายใต้ป่าปกคลุม ธาตุอาหารพืชในดินจะถูกรักษาและสะสมไว้โดยป่าไม้ ธาตุในดินจะหมุนเวียนไม่สูญหาย

ดินชั้นบนภายใต้สถาพป่าปกคลุมซึ่งยังไม่เคยถูกรบกวนบุกเบิกจากมนุษย์ เรียกว่า ดินพรหมจรรย์ หรือ Virgin Sosils ดินพรหมจรรย์นี้มีดินชั้นบนลึก 15-30 เซนติเมตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดซึ่งธรรมชาติได้ใช้เวลาสร้างสมมานานกว่าล้านปีเมื่อมนุษย์เข้ามาบุกเบิกป่า สามารถทำลายดินดีนี้ให้สูญหายไปได้ภายในเวลาไม่กี่ปี

 

กลับหน้า1