บรรณาธิการแถลง

สวัสดีครับ !.....ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ฯลฯ ที่ได้เมตตายื่นมือเข้ามา โอบอุ้ม ให้ความอบอุ่น เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ชาวคณะผู้จัดทำ หนังสือพิมพ์ตะวันนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์น้องใหม่ใน โลกบรรณสาร ณ อิสานตอนบนเขตภูมิภาคแถบนี้

สำหรับชาวคณะผู้จัดทำพึงรำลึกเสมอว่า "ึความใหม่ ความอ่อนต่อโลก แน่นอนละครับ การด้อยประสบการณ์ และ ความรู้สึกผิดชอบในทุก ๆ ด้าน ก็ย่อมควบคู่ไปด้วย "ตะวันนิวส์" ย่อมหนีไม่พ้นกฎบัญญัติ สัจธรรมที่อมต นี้ไม่ได้เช่นกัน

แต่เราชาวคณะผู้จัดทำ "ตะวันนิวส์" ได้ตระหนักถึง พุทธสัจธรรม ข้อนี้เป็นสรณะโดยเอกฉันท์ก่อนที่จะร่วมกันเข็นนาวาที่มีชื่อข้างลำว่า "ตะวันนิวส์" ออกไปแหวกว่ายใน โลกบรรณสารแห่งห้วงมหรรณพ ที่กว้างใหญ่ไพศาลน่านนี้ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และอดกลั้นในทุก ๆ อุปสรรค และพร้อมี่จะยอมรับ คำติชม จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน....ตลอดถึงผู้ที่ประกอบ สัมมาชีพเดียวกัน ด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความผิดพลาด จากการที่ด้อยประสบการณ์นั้นเอง !

ถ้าหากท่านใดเห็นความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้น "ในแวดวงของ ตะวันนิวส์" ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ชาวคณะผู้จัดทำขอความกรุณา ติมาเถิดติงมาเถิด เพราะชาวคณะผู้จัดทำร่วมกันยึดมั่นในอุดมคติที่ว่า "สื่อที่ดีจะต้องน้อมรับคำติชม จากผู้บริโภคข่าวสารด้วยความเป็นธรรม พร้อมยอมรับคำติชมนั้นไว้เพื่อนำไปศึกษา และพิจารณาาแยกแยะถึงความถูกผิดโดยไม่มีอคติใด ๆ เคลือบแคลง"

ก่อนจากในฉบับปฐมฤกษ์ นี้ กระผมในฐานะ กับตันนำทีมหหนังสือพิมพ์ตะวันนิวส์ ขอขอบพระคุณแด่ ท่านผู้มีอุปการะคุณ ฯลฯ ที่ให้ ความอนุเคราะห์ พร้อมการ ชี้แนะและแนวคิดต่าง ๆ เพื่อเป็นอุทาหรณ์นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะด้วย ข้อเขียนหรือด้วยวาจาจากแต่ละท่าน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น วาทะปรัชญาที่ทรงคุณค่า ต่อศักยภาพแห่งฐานะศักดิ์ของ ฐานันดรที่ ๔ ทั้งนั้น จึงขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งมา ณ ที่นี้

จาก...บรรณาธิการ

กลับหน้า1