การก่อตั้งสโมสรโรตารีในประเทศไทย

สโมสรโรตารีสโมสรแรกในประเทศไทย คือ สโมสรโรตารีกรุงเทพแห่งประเทศสยาม (ชื่อประเทศขณะนั้น) โดยได้รับตราตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2473ผู้แทนพิเศษประธานโรตารีสากลในการก่อตั้งสโมสรโรตารีในกรุงเทพ คือ มร. เจมส์ ดับบิลว เดวิดสัน (Mr.James W. Davidson) จากสโมสรโรตารีแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดานายกก่อตั้งคือ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ร่วมก่อตั้ง มี 69 ท่าน 15 สัญชาติ ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2473ประชุมทุกวันพฤหัส เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ราคาอาหารมื้อละ 1 บาท และต่อมา ได้ย้ายประชุม ไปที่โรงแรมวังพญาไทปี 2543 โรตารีในประเทศไทยครบรอบ 70ปี

รายพระนามและรายนามสมาชิกก่อตั้งที่สำคัญๆ

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวาวงศ์วโรทัย
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
พระยาศรีวิศาลวาจา
พระยาอนุมานราชธน
หม่อมเจ้าสกลวรวรรณ วรวรรณ
นายพนม เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พระยาภิรมย์ภักดี
พระยามไหสวรรย์

ภาคโรตารีและสโมสรโรตารี่

สโมสรโรตารีทุกแห่ง เป็นสมาชิกของโรตารีสากล ในปี 2542 มีจำนวนสโฒสรโรตารีอยู่ประมาณ 29,000 สโมสร ใน 162 ประเทศ มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 1,200,000 คน การบริหารของโรตารีสากล จะแบ่งเป็นภาคโรตารี่ แต่ละภาคต้อง มีสโมสรไม่น้อยกว่า 50 สโมสร มีจำนวนสมาชิก 1,800 คน มีผู้ว่าการภาคเป็นเจ้าหน้าที่ของโรตารีสากล ในขณะนี้มี ภาคต่างๆ อยู่ ่ 528 ภาค ( ปี 2542 / 2543 ) ตั้งแต่ปี 2543 / 2544 เป็นต้นไป โรตารีจะกำหนดให้แต่ละภาค มีจำนวนสโมสร 80 สโมสร จำนวนสมาชิกต้องมี 2,700 คน ในประเทศไทยขณะนี้มี 4 ภาค มีสโมสรจำนวนประมาณ 260 สโมสร จำนวนสมาชิกประมาณ 6,000 คน จำนวนสโมสรและสมาชิกโรตารีในประเทศไทย ข้อมูลจำนวนสโมสรและสมาชิก เดือนพฤศจิกายน 2542

ภาค จำนวนสโมสร สมาชิก จังหวัด

3330 62 1507 24
3340 62 969 26
3350 70 2154 12
3360 57 1148 14
รวม 251 5778 76

ผู้ว่าการภาคโรตารีที่คนไทยรู้จักทั่วไป

2478-79 : พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
2483-84 : พระเจ้าวรววงศ์เธอ กรมหมื่นราธิปพงศ์ประพันธ์
2493-94 : พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร
2497-98 : พระยาศรีวิศาลวาจา
2502-03 : หลวงสิทธิสยามการ
2506-07 : นายพิชัย รัตตกุล
2517-18 : หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย ไชยยันต์
2529-30 : ศาสตราจารย์ กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
2534-35 : พลเอกสายหยุด เกิดผล

ทำเนียบนายกสโมสรโรตารี

ี่ปีบริหาร 2534-35 นยก.ร.ต.วิชัย โพธิ์สุพรรณพงศ์
ปีบริหาร 2535-36 อน.พิศิษฐ์ ปิติพัฒน์
ปีบริหาร 2536-37 อนจิตติ โควบุตร
ปีบริหาร 2537-38 อน.เดือนใส ตั้งตรงจิต
ปีบริหาร 2538-39 อน.สุรัตน์ บัววัน
ปีบริหาร 2539-40 อน.เกษม รัตนรามา
ปีบริหาร 2540-41 อน.สมชาติ ธรรมโภคิน
ปีบริหาร 2541-42 อน.สุนทร ไชยสาร
ปีบริหาร 2542-43 อน.พรชัย กุลตั้งวัฒนา
ปีบริหาร 2543-44 นย.สุรัตน์ ก้องเกียรติกมล
ปีบริหาร 2544-45 นยล.สมพงษ์ ชัยยิ้ม