พระธาตุท่าอุเทน

ประดิษฐานอยู่ ณ บ้านท่าอุเทน อยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูร แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ในอดีต ) รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม สูงจากพื้นถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 3 ศอก สร้างโดยพระอาจารย์ศรีทัตถ์ เมื่อปี พ.ศ.2455 พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถาน อันสำคัญยิ่งส่วนหนึ่ง

BACK