เพลงยินดี

วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ)
ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมา มาร่วมสนุก
ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป
มาเถิดมา มาร่วมจิต
ช่วยกันคิดทำ ให้โรตารีเจริญ
(ร้องซ้ำ 2 เที่ยว)

BACK