เราคือโรตารี (สี่แนวทาง)

ให้เราจดจำ ก่อนจะกระทำ
ให้เป็นความจริงและอิงเที่ยงธรรม
ให้เราจดจำ ก่อนจะกระทำ
ให้เป็นความจริงและอิงเที่ยงธรรม
ให้เราคิด สร้างและสรรค์แต่ไมตรี
จิตมิตร-ภาพ เป็นผลดีให้แก่ทุกคน ทุกคน
ให้เราจดจำก่อนจะกระทำ
ให้ความเป็นจริงและอิงเที่ยงธรรม
คิดและทำ ตามแนวทางทั้งสี่
เราคือโรตารี

BACK