รทร.ณัฐพงษ์ ตั้งตระกูล 15 ก.พ.

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
ศาลากลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

042-511482

บ้าน 3/8 ถนนสว่างนคร อ.เมือง จ.นครพนม 48000

042-511771

บริการราชการฝ่ายท้องถิ่น

BACK