เที่ยวลาว

ข้อปฏิบัติในการยื่นทำบัตรอนุญาตผ่านแดน ไปเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยทางปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญได้ โดยต้องประทับ ตราวีซ่าที่ทางสถานทูตลาวหรือสถานกงศุลลาวประจำที่ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ออกให้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท สำหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถยื่นคำขอ ทำบัตรอนุญาตผ่านแดน ได้ที่ สำนักงานจังหวัดหรือ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้.

 

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 แผ่น
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน 2 รูป
- ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้อง ฉบับละ 50 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และคนละ 60 บาท (วันเสาร์ - อาทิตย์)
- กรณีเป็นนักท่องเที่ยวจักต้องชำระค่าบริการท่องเที่ยวให้แก่ การท่องเที่ยวแขวงคำม่วนคนละ 87 บาท หรือ 4,000 กีบ
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท
- ค่าโดยสารเรือ ไป-กลับ คนละ 80 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ คนละ 100 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ.- ในการข้ามแดนไปยังเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ของนักท่องเที่ยวโดยทั่ว
ไป การติดต่อขออนุญาตต่าง ๆ และการจัดการเดินทางด้วยตนเองค่อนข้างยุ่งยากและไม่สะดวก รวมทั้งเสียเวลามาก และเมื่อข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว แล้ว ก็อาจประสบปัญหาเรื่องยานพาหนะในการเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือบางครั้งถูกเอารัดเอกเปรียบ จึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามไป สปป.ลาว ให้บริการของบริษัทนำเที่ยว บริษัททัวร์ที่จะติดต่อข้ามไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. บริษัท มีสุขทัวร์ การท่องเที่ยว จำกัด 51/083 ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง โทร. 512384, 01-4718942
2. บริษัท S.P.D. ทัวร์ จำกัด 373 ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง โทร. 521108, 01-2121027
3. บริษัทแม่โขงเวิลด์ฮอลิเดย์ จำกัด 2/6 ถนนชยางกูร อ.เมือง โทร. 515775 แฟกซ์ 515776

- เรือล่องแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่ เวลา 16.00 น. - 20.00 น. (จันทร์- ศุกร์)
- " เวลา 11.00 น. - 20.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)
- ค่าโดยสาร (ธรรมดา) คนละ 30 บาท เด็ก คนละ 15 บาท
- ค่าโดยสาร (เหมา) ชั่วโมงละ 1,000 บาท (เฉพาะชั้นบน)
(เหมาทั้งลำ) ชั่วโมงละ 1,500-2,000 บาท

BACK