การบำเพ็ญประโยชน์ของโรตารี

โรตารีในปี 2000 จะมีอายุครบ 95 ปี ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรตารีเจริญเติบโตคงอยู่ มานานและมีความเข้มแข็ง ก็คือ โรตารีประสบความสำเร็จอย่างสูงตามวัตถุประสงค์ของ โรตารีอันได้แก่การบำเพ็ญต่อสังคม โดยการจัดทำ โครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้การช่วยเหลือ สังคมในทุกๆ ด้าน อาทิ

โครงการต้านยาเสพติด

โครงการ Polio Plus ในปี 2000 โรตารีสากล องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การ UNICEF และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และรัฐบาลประเทศต่างๆ จะประกาศให้โลกของเราปราศจากโรค POLIO ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1985

โครงการขาเทียมและรถเข็นเพื่อคนพิการ

โครงการน้ำดื่มสะอาด

โครงการความปลอดภัยจากการจราจร

โครงการเพื่อการศึกษา

โครงการช่วยเหลือเด็ก

โครงการเยาวชน

อื่นๆ

ชีวิตโรแทเรียนที่แท้จริง

ชีวิตโรแทเรียนที่แท้จริงต้องเป็นชีวิตที่ให้บริการ เรามีชีวิตอยู่ด้วยความเสียสละของผู้อื่น การบริการเป็นประทีปนำทาง สู่ความสำเร็จของชีวิต ยิ่งเราบริการมาก เราก็เกิดความแตกฉานมากยิ่งขึ้น การบริการผู้อื่นเป็นการสร้างบารมีให้ แก่ตนเอง ผู้ที่บริการเท่านั้น เป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตที่แท้จริง

การบริการคืออะไร

การบริการมีความหมายที่ดีและแบ่งออกได้หลายคำจำกัดความ ทุกๆ ความหมายมีความสำคัญ ของให้ท่านได้ถือปฏิบัติกันดังนี้
1.การบริการ คือสิทธิพิเศษ ขอให้น้อมรับไว้
2.การบริการคือการท้าทาย ขอให้เผชิญกับมัน
3.การบริการคือ การเดินทาง ขอให้ถึงจุดหมายปลายทาง
4.การบริการคือ ของขวัญ ขอให้ท่านรับไว้
5.การบริการคือหน้าที่ ขอให้ดำเนินการ
6.การบริการคือ สัญญา ขอให้รักษาไว้ให้ตลอด
7.การบริการคือ มิตรภาพ ขอให้สนุกเต็มที่
8.การบริการคือ น้ำใจ ขอให้เปี่ยมด้วยเมตตา
9.การบริการคือ เป้าหมาย ขอให้บรรลุถึงผล
10.การบริการ คือการกระทำ ขอให้เริ่มปฏิบัติการ
11. การบริการคือวิสัยทัศน์ ขอให้มองการณ์ไกล
12.การบริการคือ อนาคต ขอให้สร้างขึ้นมา

เอกลักษณ์โรตารี่

1.เป็นองค์กรที่มีภาพพจน์ดีี
2.เป็นองค์กรบริการแห่งแรกของโลก ขระนี้มีสโมสรกว่า 29000 สโมสร และสมาชิกโรตารีประมาณ 1200000 คน ใน 162 ประเทศ ( ปี 1999)
3.เป็นองค์กรที่ให้มิตรภาพทันที (Instant Friendship)
4.มีการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างและส่งเสริมมิตรภาพให้เข้มแข็งอันนำไป สู่การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน
5.สมาชิกโรตารีในแต่ละสโมสรมีอาชีพหลากหลาย เพราะสโมสรแต่ละแห่งจะรับสมาชิก 1 ท่าน ต่ออาชีพ 1 ประเภท
6.สมาชิกโรตารี เป็นผู้นำธุรกิจหรืออาชีพที่ตนประกอบอยู่ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จแล้ว
7.โรตารีสากล มีระบบการบริหารที่เด่นชัดและพิสูจน์แล้วว่า เป็นการบริหารที่ ได้ผลเป็นอย่างดี
8.ตำแหน่งต่างๆ ส่วนใหญ่ เช่นประธานโรตารีสากล นายกสโมสรและคณะกรรมการฯ ทุกชุด มีวาระ 1 ปีเท่านั้น
9.การบริหารสโมสรแยกตามแนวทางการบริการ ซึ่งเป็นแบบฉบับของโรตารีที่ได้ผลอย่างดีแล้ว
10.มีปรัชญาคือการบริการเหนือตนเอง เพื่อให้รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัว เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
11.มีหลักทดสอบ 4 แนวทาง ในการคิด พูด และทำดังนี้เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรมนำไมตรีดีแก่ทุกฝ่าย
12.มีจรรยาบรรณธุรกิจและวิชาชีพของโรแทเรียน

สิ่งที่ท่านควรให้แก่โรตารี่

อุทิศ "ใจ" ให้กับโรตารี เพื่อการบริการ
สละ " เวลา" เพื่อการประชุมทุก ๆ ระดับ
ให้ " ความคิดเห็น " ในการบริหารสโมสรและการบริการแก่ชุมชน
ให้ "ความชำนาญการ " ในการดำเนินโครงการ และกิจกรรม
เข้าร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อชุมชนที่ดีขึ้น
มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการกิจกรรมการหาทุน เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสโมสที่มีต่อชุมชน
เสียสละทรัพย์ส่วนตัว เช่น ค่าสมาชิก ค่าบำรุง ค่าบริหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ