สินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าฝ้ายและไหม 
แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอ
ศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า ในฤดูแล้งการทอฟ้าซิ่นไหม ผ้ายมัดหมี่ ที่บ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร

...................

.ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรสาน แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอเมือง อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอศรีสงคราม ประเภทกระติ๊บข้าว กระด้ง เสื่อเตย ทำการผลิตพร้อมกับการทำนา ที่บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า และบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง

......................

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผา แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าอุเทน อำเภอธาตุพนม ผลิตในฤดูแล้ง ได้แก่ มีดโต้ ขวาน เสียม จอบ เป็นต้น

..............................................

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า ทำการผลิตแคนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ และที่บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า

BACK