1.พัชนีนครพนม 262-264 ถ.ธำรงประสิทธิ์ โทร.513579
2.หมูยอเลิศรส 258-260 ถ.ธำรงประสิทธิ์ โทร.511645
3.ทันสมัยหมูยอ 270 ถ.บำรุงเมือง โทร.511853
4.เหรียญทองหมูยอ 350 ถ.ศรีเทพ โทร.512418
5.ร้านน้องเปิ้ล 87 ถ.บำรุงเมือิง โทร.511772
6.ศรีโคตรบูรณ์ 156 ถ.ศรีเทพ โทร.522713
7.ร้านพรประเสริฐ อ.ธาตุพนม 62 ถ.ชยางกูร โทร.541012

ร้านขายของฝากที่ระลึกในอำเภอเรณู
1.เพ็ญจันทร์ 2 หมู่ 2 ต.เรณูนคร โทร.579131
2.มรดกไทย 1 หมู่ 1 ต.เรณูนคร โทร.579116
3.เรืองศิลป์ 201 ต.เรณูนคร โทร.579205
4.น้ำทิพย์ 62/9 ต.เรณูนคร โทร.579120

BACK