ท่านได้อะไรจากโรตารี่

โดยท่านประธานโรตารีสากลปี 2001-02
Richard King
1.ได้มิตรภาพ (Friendship) ที่แน่นแฟ้น
2.ได้พัฒนาธุรกิจ ( Business Development)
3.ได้ความก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (Personal Growth and Development)
4.ได้พัฒนาการเป็นผู้นำ (Leadership Development)
5.ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชุมชน (Good Citizenship in the Community)
6.ได้เสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)
7.ได้รับความสนุกสนาน ( Fun)
8.ได้ประสบการณ์การเป็นนักพูดต่อที่ชุมชน ( Publis Speaking Skills )
9.ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองของโลก ( Good Citizenship the World
10.ได้รับความช่วยเหลือจากมิตรโรแทเรียนด้านต่างๆ เช่น เมื่อเดินทาง (Assistant when Travelling)
11.ได้ชมการบันเทิงของครอบครัวของโรแทเรียน ( Entertainment)
12.ได้พัฒนาการเข้าสังคมให้ดียิ่งขึ้น ( The Development of Social Skills)
13.ได้ประโยชน์จากโครงการครอบครัวโรตารี (Family Programs)
14.ได้ใช้ประสบการณ์จากอาชีพของตนในการบริการด้านต่างๆ (Vocational Skills)
15.ได้พัฒนาจรรยาบรรณในธุรกิจ ( The Development of Ethics)
16.ได้เรียนรู้ วัฒนธรรมต่างๆ (Culture Awareness)
17.ได้เกียรติและได้รับความนิยม ( Prestige)
18.ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี ( Nice People)
19.ได้ยู่ในสังคมอย่างเปิดเผย ไม่มีลัทธิใดๆ มาปิดกั้น (The Absence of " any creed" )
20.ได้โอกาสในการบริการชุมชนโดยร่วมกับผู้อื่น ( The Opportunity to Serve)