โรตารี

โดยอน.นายแพทย์บริบูรณ์ พรพิบูลย์

1.สิ่งที่ควรศึกษาเกี่ยวกับโรตารีสากล

1.1ธรรมนูญโรตารีสากล ม.12 และกฎข้อบังคับของโรตารีสากล (1998) ม.21 ว่าด้วยการ ให้จัดตั้ง "สโมสรโรตารี" และโครงสร้างและการบริหารสโมสรฯ
1.2 ประวัติความเป็นมาของโรตารี
1.2.1 เสนอให้โรตารีรับเงินบริจาคเพื่อ ทำกุศลให้การศึกษาและให้บริการแก่ชุมชน (1917)
อาร์ค คลัมพ์ ประะธานโรตารีสากลคนที่ 1.2.2 นำเงินบริจาคตั้งเป็นสโมสร (1928)
1.2.3 การประกาศให้สโมสรฯ เป็นบริษัทเงินทุน (1931)
1.2.4 กองทุนอนุสรณ์ พอล พี แฮริส
1.2.5 การบริหารสโมสรฯ ในปัจจุบัน
1.2.6 การยกย่องผู้บริจาคให้แก่สโมสร

2.ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและนายกสโมสรโรตารี กับสโมสรโรตารีฯผู้ช่วยผู้ว่าการภาค แม้จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรตารีสากล แต่เป็นผู้ที่ผู้ว่าการภาคฯให้ความไว้วางใจให้ ช่วยเหลือแลกลุ่ม สโมสรแทนตนโดยความเห็นชอบของนายกสโมสรฯ ในกลุ่มนั้นจุดมุ่งหมายอันสำคัญคือให้ไปช่วยทำให้สโมสรฯ มีความเข้มแข็งปฏิบัติตาม ธรรมนูญและข้อบังคับของ สโมสรฯและมีโครงการที่สอดคล้องกับภาคฯ และส่งเสริม สนับสนุนสโมสรโรตารีฯ นายกสโมสรโรตารี เป็นผู้นำ และเป็นเจ้าหน้าที่ของสโมสรฯ สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรขึ้นภายในสโมสรฯ นำสมาชิกให้ยึดมั่นในอุดมการณ ์ และวัตถุประสงค์ของโรตารี และส่งเสริมสนับสนุนสโมสรโรตารีฯสโมสรโรตารีมีชื่อเต็มว่า "สโมสรโรตารีแห่งโรตารีสากล " เป็นเครื่องมือช่วยให้โรตารีสากลสามารถปฏิบัติพันธะกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ ลุล่วง ปราศจากซึ่ง "สโมสรโรตารี " แล้วก็ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ สโมสรโรตารี มีความสำคัญต่อการเพิ่มพูน ความเข้าใจระหว่างคนในโลก ช่วยให้โรแทเรียน สามารถยื่นมือออกไปนอกเขตแดนของตน เพื่อช่วยเหลือชุมชน ในต่างแดนในการต่อสู้กับ ความยากจนหิวโหย ไร้ ที่อยู่ เจ็บป่วย ไม่รู้หนังสือ ถูกกดขี่ข่มเหง ได้รับภัยธรรมชาติ และอื่นๆ การมีส่วนร่วมใน โครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารี จึงเป็นเสมือนแนวทาง ทางหนึ่งที่จะนำโลก ไปสู่ความเข้าใจอันด ีระหว่างกันและกัน อันจะก่อสันติภาพและ สันติสุขให้เกิดขึ้น ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและนายกสโมสรโรตารี ผู้มีสายตาและวิจารณญาณ อันยาวไกล จึงต้องมอง "สโมสรโรตารี " ไว้ในสายตาด้วยหัวใจที่ศรัทธาว่า เป็นองค์กรขององค์การโรตารีที่จะช่วย ให้สโมสรฯและภาคของเราประสบความสำเร็จในบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุ ประสงค์ข้อที่ 4ของโรตารีท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค โดยหน้าที่ จึงมีความจำ เป็นต้องรู้จัก และเข้าใจเรื่องสโมสรโรตารีดีพอสมควร เข้าใจโครงการต่างๆ ของสโมสรโรตารีฯ รู้จักวิธีเขียนโครงการ ขอรับการสนับสนุนจากสโมสรฯ รู้วิธีชวนเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับกองทุนปะจำปีและกองทุนถาวรของสโมสรฯ รวมทั้งวิธียกย่องผู้บริจาคให้แก่กองทุนต่างๆ ของสโมสรด้วย สำหรับท่านนายกสโมสรฯ จงประสานงานกับ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ในเรื่องสโมสรโรตารีและเรื่องอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ในชีวิตของท่าน ท่านมีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้นำของสโมสรฯ และของภาคโรตารีเช่นนี้แล้วจงพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันน่าภูมิใจ ที่อีกหลายๆ ท่าน ไม่มีโอกาส หากท่านยังไม่มีความรู้เรื่องสโมสรโรตารีดีพอ ทำไมท่านไม่ขอร้องให้ผู้ว่าการภาค ของท่านจัดการประชุมสัมมนาเรื่องสโมสรโรตารีขึ้น ก่อนที่เดือนพฤศจิกายนอัน เป็นเดือนแห่งสโมสรโรตารีจะมาถึง เพื่อว่าเมื่อถึงเดือนนั้นท่านและสโมสรฯ ของท่าน ประธานสโมสรโรตารีภาค และผู้ว่าการภาคจะได้ช่วยกันระดม กำลังให้มวลมิตรโรแทเรียนและญาติสนิทมิตรสหายช่วยกันส่งเสริมให้สโมสรฯ เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น สามารถทำให้มีการบริจาคในภาคของเราถึงเป้าที่วางไว้ในปี 2000-2001 คืนแกองทุนประจำปี 20,000 เหรียญสหรัฐฯ และมี "บีนีแฟคเตอร์" เพิ่มขึ้นอีก 1 -5 คน

3.การบริจาคแก่กองทุนประจำปี SHARE และ DDF
โดยทั่วไปแล้วหากท่านไม่แสดงความจำนงเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าจะบริจาคเข้ากองทุนถาวรหรือให้แก่โครงการอื่นใดแล้ว ย่อมหมายความว่า ท่านบริจาคเข้ากองทุนประจำปีซึ่งเงินที่บริจาคเข้ากองทุนนี้จะถูกนำ ไปใช้ในโครงการต่างๆ ของสโมสร ฯ ภาคหลังที่เข้าสู่ระบบ SHARE เรียบร้อยแล้ว SHARE คือระบบบริหารเงินที่บริจาคเข้ากองทุนประจำปี โดยสโมสรจะนำเงินแต่ละปีไปทำดอกออกผลเป็นระยะเวลา 3 ปี เงินที่บริจาคในปี 2000-2001 จะถูกนำไปใช้ทำ โครงการต่างๆ ในปี 2003-2004 และเงินที่กำลังจะนำมาใช้ในปี 2000-2001 คือเงินที่ได้รับบริจาคเมื่อปี 1997-1998 หลังจาผ่านระบบ SHARE แล้ว เงินปริจาคจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนไม่เท่ากัน ส่วนแรก 40 %เรียกว่า World Fund (WF) อีกส่วน 60 % เรียกว่า District Designated Fund (DDF) เงินส่วน DDF เป็นเงินที่สโมสรฯให้อำนาจแก่ภาคฯ ที่บริจาค เป็นผู้พิจารณาใช้ตามแนวทางที่สโมสรฯ ไดกำหนดขึ้น WF ก็เช่นเดียวกัน แต่เงินส่วนนี้คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ เป็นผู้บริจาคใช้ ฉะนั้นภาคจะมีเงิน DDF มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากภาคนั้นเงินบริจาคประจำปีที่ ถูกแบ่งมาเป็น DDF ที่จะนำไปใช้จ่ายเป็นโครงการประจำปี ค.ศ.2001-2002 แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

1. Humanitarian category
2. Educational category
3. Program Enhancements
4. Donation category


HUMANITARIAN category สำหรับปี 2001-2002 ได้ถูกกำหนดให้ใช้ทำสิ่งต่อไปนี้คือ

1. Matching Grants-sponsor portion
2. Helping Grants-sponsor portion
3. Grants for Rotary Volunteers
4. Grants for Long - Term Rotary Volunteers
5. Health , Hunger and Humanity (3H) Grants -sponsor portion
6. Polio Plus Partner
7. Disaster Relief
8. Discovery Grants
9. New Opportunities Grants
EDUCATIONAL category (2001-2002)
1. Academic-Year Ambassadorial ScholarshipUS$ 25,000 each
2. Two-Year Multiple-Year Ambassadorial Scholarship US$ 24,000 each
3. Three-Year Multiple- Year Ambassadorial Scholarship US$36,000 each
4. Three-month Cultural Ambassadorial Scholarship US$ 12,000 each
5. Six-month Cultural Ambassadorial Scholarship US$ 19,000 each
6. Three-to five-month Rotary Grant for Univ. Teachers US$ 12,500 each
7. Six-to ten-month Rotary Grant for Univ. Teachers US$ 22,500 each
8. Extra GSE. US$ 12,000 each
9. Neighboring country GSE, US$ 6,000 each

PROGRAM ENHANCEMENT

1. GSE language training subsidy
2. GSE Orientation Subsidy (US$ 500 maximum)
3. GSE additional term member (US$ 2,000 , max of two)
4. Neighboring Country GSE additional team members US$ 1,000 each, a maximum of two

DONATION category

1. Donation to Scholarship Fund for Low-Income Countries (New)
2. Donation to the Permanent Fund
3. Donation to the World Fund
4. Scholarship donation to another Rotary District
5. Rotary Grant for University Teacher donation to another Rotary District
6. Extra GSE donation to another Rotary District
7. DDF donation to another Rotary District

ท่านที่ได้ติดตามงานของสโมสรโรตารีแห่งโรตารีสากลมาโดยลำดับ จะเห็นว่าสโมสรฯ ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เหมาะกับยุคสมัยตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นต่อหลักการและแนวความคิดของโรตารีสากลเสมอ ช่างเหมือนกับขวานที่ยังเป็นขวานทั้งๆ ที่ได้เปลี่ยนหัวขวานและด้ามขวานมาแล้วอย่างละหลายๆ ครั้ง ทุกครั้งที่เราเข้า มาเกี่ยวข้องกับสโมสรโรตารีฯ เราก็ยังเห็นความมั่นคงและมีความทันสมัยไม่มีข้อตำหนิ ท่านอดีตประธานโรตารีสากล บิลล์ ฮันท์เลย์ เคยกล่าวถึงการที่สโมสรโรตารี มีเสถียรภาพว่าเนื่องมาจากสโมสรเป็นนิติบุคคล และดำเนิน การภายใต้ของมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นสโมสรฯ ยังมีกฎข้อบังคับของสโมสรฯ ที่รัดกุม สิ่งเหล่านี้ทำให้สโมสรฯ มีพื้นฐานทางกฎหมายที่เข้มแข็งสำหรับการทำงาน ระบบัญชีของสโมสร รวมทั้งการใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างรัดกุมและปลอดภัย ปัจจุบันสโมสรฯ มียอดเงินจากการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และเชื่อมั่นในโรตารีสูง ถึง 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 1998-1999 จำแนกเป็นบริจาคแก่กองทุนประจำปี 56.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่กองทุนถาวร 9.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และแก่โครงการกวาดล้างโปลิโอ 2.2 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ในปีเดียวกันนี้ สโมสรฯได้จ่าย สำหรับทำโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 124 ล้านเหรียญ คาดว่ายอดบริจาคในปี 2000-2001 จะสูงถึง 80 ล้านเหรียญ

4.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของสโมสรอย่างย่อ

1. Matching Grants เป็นเงินให้สมทบเพื่อช่วยให้โครงการของสโมสรฯ หรือของภาคที่จะทำ ณ ต่างประเทศสำเร็จ
2. Helping Grants จัดให้สำหรับโครงการที่สโมสรฯ หรือภาคจะทำในประเทศที่ยังไม่มีโรตารี หรือในประเทศที่ยากจน โดยช่วยสมทบ 50 % แต่ไม่เกิน 15,000 เหรียญ (เนื่องจากสโมสรฯ ในประเทศที่
ยากจนไม่มีกำลังเงินสมทบด้วย)
3 Grant for Rotary Volunteers เป็นเงินที่ให้แก่โรแทเรียนหรือผู้ที่เคยได้รับทุนโรตารี หรือโรตาแรคเตอร์ ที่อาสาไปให้บริการยังประเทศอื่น
4 Health , Hunger and Humanity (3H) Grants เป็นทุนก้อนใหญ่แก่โครงการระยะยาว 1-3 ปี ที่จะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น หรือช่วยบำบัดความหิวโหย หรือช่วยในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่ชน ณ ที่ใดที่หนึ่งของโลก
5 Polio Plus Partners เป็นโครงการนำโรแทเรียนเข้าไปช่วยกวาดล้างโรคโปลิโอ ในดินแดนที่ยังมีโปลิโอหลงเหลืออยู่
6 Disaster Relief Grants เป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
7 Discovery Grants เป็นเงินทุนสนับสนุนให้สโมสรโรตารี หรือภาค ใช้สำหรับหาทางเข้าไปทำโครงการระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล
8 New Opportunities Grantsเปิดโอกาสให้ภาคใช้เงิน DDF เพื่อทำโครงการที่เป็นกุศลโดยที่โครงการนั้นจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรตารีและไม่เข้ากับชนิดของโครงการที่สโมสรมีอยู่ฯ ทั้งต้องเป็นโครงการระหว่างประเทศด้วย
9 Ambassadorial Scholarships เป็นโครงการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (นอกประเทศของตน) เป็นเวลา 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี สุดแต่จะตกลงกัน โดยผู้ได้รับทุนจะต้องทำหน้าที่ทูตสันทวไมตรี ระหว่างประเทศของตนกับประเทศที่เข้าไปศึกษาด้วย
10 Rotary Grants for University Teachers เป็นโครงการให้ความสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัยไปสอนในประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นเวลา 3 - 5 เดือน หรือ 6-10 เดือน
11 Group Study Exchange(GSE) เป็นทุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนกลุ่มทัศนศึกษาและเปลี่ยนระหว่างประเทศของภาคต่างๆ ปีละ 1 ทีม ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นโรแทเรียนจากอาชีพต่างๆ กัน ใช้เวลาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 4-6 สัปดาห์ ภาคที่ต้องการแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 ทีม สามารถทำได้ด้วยเงิน DDF ของภาค ภาคอาจให้ทุนชนิดนี้แก่ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทัศนศึกษาในประเทศของตนก็ได้
12 Program Enhancement ภาคอาจใช้เงิน DDF ของตนสร้างความข้มแข็งให้แก่โครงการที่เกี่ยวข้องได้ครั้งละ หรือขั้นละ 100 เหรียญ ตัวอย่างสอนภาษาให้แก่ทัศนศึกษาและเปลี่ยน หรือเป็นการเพิ่มจำนวนบุคคลในทีมได้อีกไม่เกิน 2 นาย
13 Donation category เป็นการบริจาคเงิน DDF ของภาคให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในประเทศที่ยากจนไปเรียน ณ ต่างประเทศ โดยสโมสรจะเป็นผู้รวบรวมและบริหารเงินก้อนนี้ หรือบริจาคให้แก่กองทุนถาวรของสโมสรฯ หรือบริจาคให้แก่กองทุน WFหรือบริจาคเป็นทุนการศึกษาต่างประเทษแก่ภาคอื่น หรือเพื่อให้เป็นรายจ่ายของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปสอนในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือเพิ่มจำนวนคณะบุคคล หรือจำนวนทีม GSEการจะขอรับทุนจากส่วนใดมาทำโครงการควร เป็นไปตามหลักการของเงินทุนหรือเงินช่วยเหลือส่วนนั้นๆ ควรปรับโครงการให้เหมาะสม กับเงินที่มีอยู่รู้จักเขียนโครงการแสดงเหตุอันเป็นที่มาของโครงการ วิธีทำงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ถ้าสามารถแสดงรายละเอียดไว้ด้วยก็จะดีมากและผลที่จะได้รับ ถ้าสโมสรฯ ไม่รู้วิธีเขียนโครงการให้ปรึกษากับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคการส่งโครงการเพื่อขอรับทุนหรือความช่วยเหลือจะต้องเป็นไปตามเวลาที่สโมสรฯ กำหนดไว้ โปรดติดตามจาก The Rotary Foundation Calendar ที่แนบมาพร้อมเอกสาร ประกอบคำบรรยายนี้

5. ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับเงิน DDF
1.ในเดือนพฤศจิกายน สโมสรฯ จะแจ้งยอดเงิน DDF มาให้แต่ละภาคฯ
2.เจ้าหน้าที่ (ผู้เกี่ยวข้อง) ของภาคฯ และโรแทเรียนร่วมกันพิจารณาว่าจะใช้เงิน DDF ทำอะไร
3.โปรดเข้าใจว่า การใช้เงิน DDF จะต้องอยู่ในแนวทางที่สโมสรฯ ได้กำหนด
4.เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรอกรายการลงในแบบฟอร์มที่สโมสรฯ ได้ส่งมาพร้อมกับยอดเงิน DDF ส่งกลับคืนสโมสรฯ ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 5.ข้าพเจ้าจะให้ความยกย่องและให้ความนับถือต่อทุกอาชีพที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
6.ข้าพเจ้าจะอุทิศสติปัญญา และความสามารถในอาชีพ เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมของข้าพเจ้า
7.ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในความสุจริตในการโฆษณาและในการนำเสนอธุรกิจและวิชาชีพของข้าพเจ้าต่อสาธารณชนทุกวิถีทาง
8.ข้าพเจ้าจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากมิตรโรแทเรียน หรือให้อภิสิทธิ์ใดๆ แก่มิตรโรแทเรียนพิเศษกว่าผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ทางอาชีพกับข้าพเจ้า