15 มีนาคม 2544

เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร และพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล

ฉบับที่ 2

เรียน นายก , เลขา และมวลมิตรโรแทเรียล ภาค 3340 โรตารีสากล

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดค่าลงทะเบียน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์

 

สวัสดีครับ จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ผมมีมาถึงท่าน เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่สโมสร พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนม ปีบริหาร 25442545 ระหว่างวันที่ 25 27 พฤษภาคม 2544 ที่จังหวัดนครพนม โดยมีสโมสรโรตารีในเขต10 ซึ่งประกอบด้วย สโมสรโรตารีสกลนคร (พี่ใหญ่) นครพนม (น้องกลาง) และมุกดาหาร (น้องเล็ก) ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้

หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมผมจึงให้สโมสรโรตารีสกลนครเป็นพี่ใหญ่ นครพนมเป็นน้องกลางและมุกดาหารเป็นน้องเล็ก เพราะสโมสรโรตารีทั้ง 3 สโมสร เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน สโมสรโรตารีสกลนคร และนครพนม มีนายกก่อตั้งสโมสรเป็นบุคคลเดียวกัน คือ ร.ต.วิชัย โพธิ์สุพรรณพงศ์ ท่านได้ก่อตั้งสโมสรโรตารีสกลนคร แล้วเสร็จ ท่านก็ได้มาดำเนินการก่อตั้งสโมสรโรตารีนครพนม ท่านนายกก่อตั้ง ร.ต.วิชัย โพธิ์สุพรรณพงศ์ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง ROTARY เป็นอย่างดี และได้ถ่ายทอดความรู้ อุดมการณ์ และจรรยาบรรณของการเป็นโรแทเรียลที่ดีให้แก่พวกเราอย่างมากมาย ต่อจากนั้นสโมสรโรตารีสกลนครและนครพนม ก็ได้ไปดำเนินการก่อตั้งสโมสรโรตารีมุกดาหาร ขึ้นมา ผมจึงเรียนท่านว่า เจ้าภาพในครั้งนี้ คือ สโมสรโรตารีพี่น้องที่มีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมาก การร่วมทำงานในฐานะเจ้าภาพ ครั้งนี้ จึงมีความพร้อมในทุกด้านที่จะต้อนรับมวลมิตรโรแทเรียล และผู้ร่วมเดินทางของท่านในทุกๆ ด้าน ให้ได้รับความสะดวก ความสบาย และความประทับใจ ในการมาร่วมประชุมครั้งนี้ให้มากที่สุด พร้อมนี้ได้จัดส่งรายละเอียดค่าลงทะเบียน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ เพื่อท่านได้เตรียมตัวเลือกสรรตามที่ท่านปรารถนามาด้วยแล้ว

จังหวัดนครพนมที่พวกเราเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเมืองที่ขนานคู่ไปกับแม่น้ำโขงมากกว่า 165 กิโลเมตร ยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงาม อากาศที่แสนจะบริสุทธิ์ ความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะอาหารปลาจากแม่น้ำโขงแล้ว จังหวัดนครพนมยังเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่ เพราะตามตำนานได้กล่าวว่า เมืองนครพนมแห่งนี้ คือที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในยุคนั้น จึงมีการก่อสร้างปูชนียสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง มาจนถึงปัจจุบัน คือ องค์พระธาตุพนม ซึ่งตามตำนานได้บันทึกไว้ว่า องค์พระธาตุพนม ได้ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 7 ถึงปัจจุบันนับได้ว่ามีการก่อสร้างมาแล้วเป็นเวลาถึง 2537 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นที่เคารพสักการะทั้งชาวไทย และชาวลาวทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง พวกเราจึงใช้จังหวัดนครพนมเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เพราะนอกจากท่านจะได้ทำหน้าที่ของโรแทเรียลที่ดี ในการเข้าร่วมการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร พร้อมทั้งร่วมพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล แล้ว ท่านยังให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2544 2545 อีกด้วยและนอกเหนือจากนั้น ท่านยังมีโอกาสได้มานมัสการองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย

สโมสรโรตารี ในเขต 10 ภาค 3340 โรตารีสากล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะ ได้รับเกียรติจากมวลมิตรโรแทเรียในภาค 3340 โรตารีสากล พร้อมผู้ร่วมเดินทางของท่านที่จะจัดสรรเวลาในการเดินทางมาจังหวัดนครพนม เพื่อเข้าร่วมการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่สโมสร พร้อมทั้งร่วมพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2544 2545 ในช่วงวันที่ 25 27 พฤษภาคม 2544 โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

 

 

 

(นย.สุรัตน์ ก้องเกียรติกมล)

นายกสโมสรโรตารีนครพนม

 

 

 

ประธานกรรมการจัดงาน โทร. 01-9545522 . 042-522333

นายกสโมสร โทร. 01-6701145 , 042-511262

เลขานุการสโมสร โทร. 01-6016655 , 042-512616

เว็บไซต์ http://rotarynkp.tripod.com

BACK