วัดพระพุทธบาทสี่รอย

เป็นรอยของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ทมาประทับรอยไว้ เรียกว่า รอยพุทธ-บาท หรือพุทธบาทสี่รอย เป็นพุทธบาทจำลอง ลักษณะทรงประทับรอยลงไว้ที่เดียวกัน แต่ประทับลงซ้อน ๆ กัน ประชาชนทั่วไปเชื่อว่า การได้ไหว้พุทธสี่รอย เท่ากับได้ไว้พระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ ในคราวเดียวกัน และเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ มีความหมายในรอยพุทธบาททั้งสี่รอย คือพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ ล้วนแต่เป็นผู้ทรงอยู่เหนือโลกด้วยกันทั้งสิ้น พระองค์จึงเป็นผู้อยู่เหนือโลก เป็นผู้พ้นโลก เป็นผู้ไม่ติดข้องใด ๆ ในโลก โลกทั้งโลก อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ทั้งสิ้น

 

BACK