แผนผังการบริหารงานของสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2544 2545

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

อดีตนายกที่เพิ่งพ้น

นย.์สมพงษ์

ชัยยิ้ม

นายกสโมสร

นย.สุกัลยา

บัววัน

นายกรับเลือก

เลขานุการสโมสร

รทร.มณเฑียร

ก้องเกียรติกมล

ผู้ช่วยเลขาสโมสร

รทร.สุรศักดิ์

มีชัยเจริญยิ่ง

อุปนายกคนที่ 1

นย.์สมพงษ์

ชัยยิ้ม

อุปนายกคนที่ 2

อน.ѵ

ͧõԡ

อุปนายกคนที่ 3

อน.ê

ŵѲ

อุปนายกคนที่ 4

อน.สมชาติ

ธรรมโภคิน

เหรัญญิกสโมสร

÷.Էѡ

Ǫժ

ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสร

รทร.วิชัย

ชัยอมฤต

ประธานบริการสโมสร

รทร.

զҹ

ประธานบริการอาชีวะ

รทร.พรพรรณ

อูฐยาว

ประธานบริการชุมชน

รทร.มณี

จีระฉัตร

ประธานบริการระหว่างประเทศ

รทร.พรชัย

เมธีวิชานนท์

รองประธานฝ่ายบริการชุมชนโลก

รทร.สุรสีห์

ทรัพยสิทธิ์

รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง

รทร.สมศักดิ์

ชัยตรัยภพ

รองประธานฝ่ายการพัฒนาอาชีพ

รทร.ǹԴ

ժԭ

รองประธานฝ่ายมิตรภาพและประชาสัมพันธ์

รทร.มณี

จีระฉัตร

รองประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม

รทร.ԷԾ

รองประธานฝ่ายพัฒนาดีเด่นในสาขาอาชีพ

รทร.สมาน

ศรีสุข

รองประธานฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

͹.ع

รองประธานฝ่ายการจัดโปรแกรม

รทร.วชิระ

ดินชูไท

รองประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี

รทร.

ѵ

รองประธานฝ่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รทร.พงษ์ศักดิ์

จงธนโชติ

รองประธานฝ่ายสมาชิกภาพและการเพิ่มสมาชิก

รทร.สมจิตร

เจริญมิตร


BACK