แผนผังการบริหารงานของสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2544 2545

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

อดีตนายกที่เพิ่งพ้น

อน.สุรัตน์

ก้องเกียรติกมล

นายกสโมสร

นย.์สมพงษ์

ชัยยิ้ม

นายกรับเลือก

นยล.สุกัลยา

บัววัน

เลขานุการสโมสร

สิทธิศักดิ์

วชิรเสรีชัย

ผู้ช่วยเลขาสโมสร

รทร.ดต.แสวง

แก้วดวง

อุปนายกคนที่ 1

อน.สุรัตน์

ก้องเกียรติกมล

อุปนายกคนที่ 2

อน.พรชัย

กุลตั้งวัฒนา

อุปนายกคนที่ 3

อน.สุรัตน์

บัววัน

อุปนายกคนที่ 4

รทร.มณี

จีระฉัตร

เหรัญญิกสโมสร

อน.สมชาติ

ธรรมโภคิน

ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสร

รทร.สมจิตร

เจริญมิตร

ประธานบริการสโมสร

รทร.สุรศักดิ์

มีชัยเจริญยิ่ง

ประธานบริการอาชีวะ

รทร.พรชัย

เมธีวิชานนท์

ประธานบริการชุมชน

รทร.มณี

จีระฉัตร

ประธานบริการระหว่างประเทศ

รทร.มณเฑียร

ก้องเกียรติกมล

ปฏิคมสโมสร

รทร.ทวีกุล

สิงห์พรหมสาร

ผู้ช่วยปฏิคมสโมสร

รทร.ดต.แสวง

แก้วดวง

รองประธานฝ่ายบริการชุมชนโลก

รทร.สุรสีห์

ทรัพยสิทธิ์

รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง

รทร.สมศักดิ์

ชัยตรัยภพ

รองประธานฝ่ายการพัฒนาอาชีพ

รทร.พิเชฎฐ์

หลั่งทรัพย์

รองประธานฝ่ายมิตรภาพและประชาสัมพันธ์

รทร.วิชัย

ชัยอมฤต

รองประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม

รทร.พรพรรณ

อูฐยาว

รองประธานฝ่ายพัฒนาดีเด่นในสาขาอาชีพ

รทร.สมาน

ศรีสุข

รองประธานฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

รทร.นพ.มลฑล

ก้องเกียรติกมล

รองประธานฝ่ายการจัดโปรแกรม

รทร.วชิระ

ดินชูไท

รองประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี

รทร.วิเชียร

ผดาวัลย์

รองประธานฝ่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รทร.ผกาวรรณ

ยะสะกะ

รองประธานฝ่ายสมาชิกภาพและการเพิ่มสมาชิก

รทร.พงษ์ศักดิ์

จงธนโชติ


BACK