แผนผังการบริหารงานของสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2543 - 2544

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

อดีตนายกที่เพิ่งพ้น

อน.พรชัย

กุลตั้งวัฒนา

นายกสโมสร

นย.สุรัตน์

ก้องเกียรติกมล

นายกรับเลือก

นยล.สมพงษ์

ชัยยิ้ม

เลขานุการสโมสร

นยล.สมพงษ์

ชัยยิ้ม

ผู้ช่วยเลขาสโมสร

อน.สมชาติ

ธรรมโภคิน

อุปนายกคนที่ 1

อน.พรชัย

กุลตั้งวัฒนา

อุปนายกคนที่ 2

อน.จิตติ

โควบุตร

อุปนายกคนที่ 3

อน.สุรัตน์

บัววัน

อุปนายกคนที่ 4

อน.เกษม

รัตนรามา

เหรัญญิกสโมสร

รทร.สุรศักดิ์

มีชัยเจริญยิ่ง

ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสร

รทร.วิชัย

ชัยอมฤต

ประธานบริการสโมสร

รทร.พรชัย

เมธีวิชานนท์

ประธานบริการอาชีวะ

รทร.จรัล

วิบูลย์รุจิราพงษ์

ประธานบริการชุมชน

รทร.มณี

จีระฉัตร

ประธานบริการระหว่างประเทศ

รทร.ทัศณีย์

รัตนรามา

ปฏิคมสโมสร

อน.จิตติ

โควบุตร

ผู้ช่วยปฏิคมสโมสร

อน.เดือนใส

สุวรรณศรี

รองประธานฝ่ายบริการชุมชนโลก

รทร.ทวีกุล

สิงห์พรหมสาร

รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง

รทร.สมจิตร

เจริญมิตร

รองประธานฝ่ายการพัฒนาอาชีพ

รทร.พิเชฎฐ์

หลั่งทรัพย์

รองประธานฝ่ายมิตรภาพและประชาสัมพันธ์

รทร.มณเฑียร

ก้องเกียรติกมล

รองประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม

รทร.เลิศปัญญา

เชี่ยวชาญวณิช

รองประธานฝ่ายพัฒนาดีเด่นในสาขาอาชีพ

รทร.สมาน

ศรีสุข

รองประธานฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

รทร.นพ.มลฑล

ก้องเกียรติกมล

รองประธานฝ่ายการจัดโปรแกรม

รทร.วชิระ

ดินชูไท

รองประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี

รทร.สุรจิตร

ตรีนิภากร

รองประธานฝ่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รทร.พงษ์ศักดิ์

แซ่จง

รองประธานฝ่ายสมาชิกภาพและการเพิ่มสมาชิก

รทร.สุรพงษ์

ประเสริฐ

BACK