แผนผังการบริหารงานของสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2542 - 2543

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

อดีตนายกที่เพิ่งพ้น

อน.สุนทร

ไชยสาร

นายกสโมสร

นย.พรชัย

กุลตั้งวัฒนา

นายกรับเลือก

นยล.สุรัตน์

ก้องเกียรติกมล

เลขานุการสโมสร

นยล.สุรัตน์

ก้องเกียรติกมล

ผู้ช่วยเลขาสโมสร

รทร.มณี

จีระฉัตร

อุปนายกคนที่ 1

อน.สุนทร

ไชยสาร

อุปนายกคนที่ 2

อน.เกษม

รัตนรามา

อุปนายกคนที่ 3

อน.สุรัตน์

บัววัน

อุปนายกคนที่ 4

รทร.วิทยา

น้ำเงิน

เหรัญญิกสโมสร

รทร.สุรศักดิ์

มีชัยเจริญยิ่ง

ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสร

อน.สมชาติ

ธรรมโภคิน

ประธานบริการสโมสร

รทร.สมพงษ์

ชัยยิ้ม

ประธานบริการอาชีวะ

รทร.สิทธิศักดิ์

วชิระเสรีชัย

ประธานบริการชุมชน

รทร.สมศักดิ์

ชัยตรัยภพ

ประธานบริการระหว่างประเทศ

รทร.สุรจิตร

ตรีนิภากร

ปฏิคมสโมสร

รทร.สุรสีห์

ทรัพยสิทธิ์.

ผู้ช่วยปฏิคมสโมสร

รทร.ผกาวรรณ

ยะสะกะ

รองประธานฝ่ายบริการชุมชนโลก

รทร.วิชัย

ชัยอมฤต

รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง

รทร.สมจิตร

พิพัฒนกิจ

รองประธานฝ่ายการพัฒนาอาชีพ

รทร.ทวีกุล

สิงห์พรหมสาร

รองประธานฝ่ายมิตรภาพและประชาสัมพันธ์

รทร.จรัล

วิบูลย์รุจิราพงษ์

รองประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม

รทร.ทัศณีย์

รัตนรามา

รองประธานฝ่ายพัฒนาดีเด่นในสาขาอาชีพ

รทร.สมาน

ศรีสุข

รองประธานฝ่ายกิจกรรมเยาวชน

รทร.นพ.มลฑล

ก้องเกียรติกมล

รองประธานฝ่ายการจัดโปรแกรม

รทร.สุรพงษ์

ประเสริฐ

รองประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี

รทร.ณัฐพงษ์

ตั้งตระกูล

รองประธานฝ่ายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รทร.พงษ์ศักดิ์

แซ่จง

รองประธานฝ่ายสมาชิกภาพและการเพิ่มสมาชิก

รทร.พิเชฎฐ์

หลั่งทรัพย์

BACK