แผนผังการบริหารงานของสโมสรโรตารีนครพนม ปี 2541 - 2542

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

อดีตนายกที่เพิ่งพ้น

อน.สมชาติ

ธรรมโภคิน

นายกสโมสร

นย.สุนทร

ไชยสาร

นายกรับเลือก

นยล.พรชัย

กุลตั้งวัฒนา

เลขานุการสโมสร

นยล.พรชัย

กุลตั้งวัฒนา

ผู้ช่วยเลขาสโมสร

รทร.สุรัตน์

ก้องเกียรติกมล

ปฏิคมสโมสร

อน.เกษม

รัตนรามา

ผู้ช่วยปฏิคมสโมสร

รทร.พร้อมพันธ์

กุลภา

เหรัญญิกสโมสร

รทร.วิทยา

น้ำเงิน

ผู้ช่วยเหรัญญิกสโมสร

รทร.สุรศักดิ์

มีชัยเจริญยิ่ง

อุปนายกคนที่ 1

อน.สมชาติ

ธรรมโภคิน

อุปนายกคนที่ 2

อน.สุรัตน์

บัววัน

อุปนายกคนที่ 3

อน.เดือนใส

สุวรรณศรี

อุปนายกคนที่ 4

อน.พิศิษฐ์

ปิติพัฒน์

ประธานบริการสโมสร

รทร.สมพงษ์

ชัยยิ้ม

ประธานบริการระหว่างประเทศ

รทร.มณี

จีระฉัตร

ประธานบริการอาชีวะ

รทร.สิทธิศักดิ์

วชิระเสรีชัย

ประธานบริการชุมชน

รทร.สมศักดิ์

ชัยตรัยภพ

มิตรภาพและประชาสัมพันธ์

รทร.จรัล

วิบูลย์รุจิราพงษ์

บริการชุมชนโลก

รทร.ทวีกุล

สิงห์พรหมสาร

การพัฒนาอาชีพ

รทร.วชิระ

ดินชูไท

การพัฒนาชุมชน

รทร.วิชัย

ชัยอมฤต

BACK